pic2

กรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดูแลสุนัข-แมวพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ในศูนย์เฉพาะกิจกักกันสัตว์700 ตัวคุมโรคพิษสุนัขบ้า 6 เดือน กําชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดจัดการสุขภาพสัตว์เหมาะสม

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2561 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์มอบหมายให้ ด่านกักกันสัตว์นครพนม จัดตั้งเป็นศูนย์เฉพาะกิจกักกันสัตว์เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค.โดยรับสุนัขและแมว ที่มีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จากจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม มุกดาหาร ซึ่งสุนัขและแมว ส่วนใหญ่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของ และประชาชนในชุมชนที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้ารวบรวมนําส่งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เพื่อนํามากักกัน สังเกตอาการ และเฝ้าระวังโรค ตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ รวมถึงเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า สู่คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นในพื้นที่เกิดโรค

โดยในระหว่างการกักกันนั้น เจ้าหน้าที่ของศูนย์เฉพาะกิจฯ ได้มีการแยกเพศ ขนาด และอายุ เพื่อง่ายต่อการดูแล การให้อาหาร และการจัดการทั่วไป การคัดแยกสัตว์ป่วยเพื่อทําการรักษา และที่สําคัญสัตวแพทย์ ประจําศูนย์เฉพาะกิจฯ ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกตัว ตัวละ 4 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 4 วัน ทั้งนี้ การกักกัน สังเกตุอาการ และเฝ้าระวังโรค จะใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือน จึงจะถือว่าปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หลังจากนั้น กรมปศุสัตว์จะติดต่อเจ้าของ สัตว์ให้มารับกลับ หรือกรณีที่สัตว์ไม่มีเจ้าของจะพิจารณาดําเนินการหาบ้านใหม่ หรือส่งต่อให้สถานที่พักพิงสัตว์ที่มีความพร้อมรับดูแลต่อไป

นายสัตวแพทย์สมชวน กล่าวว่า จากการรายงานของศูนย์เฉพาะกิจกักกันสัตว์เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าแห่งนี้ พบว่า เริ่มต้นรับสุนัขและแมวมาตั้งแต่ต้นปีโดยมีการทยอยนําเข้าจากพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดใกล้เคียง ในระหว่างการกักกันนั้น ได้มีสุนัขและแมวเสียชีวิตจํานวนหนึ่งด้วยโรคพิษสุนัขบ้า โรคลําไส้อักเสบ โรคไข้หัดสุนัข โรคพยาธิในเม็ดเลือด โรคปอดบวม เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นสุนัขขนาดเล็กที่อายุ น้อยกว่า 4 เดือน มีที่มาจากหลากหลายพื้นที่ ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรค ไม่มีการถ่ายพยาธิ มีความเครียดจากการ เคลื่อนย้าย ทําให้ภูมิคุ้มกันต่ำสุขภาพไม่แข็งแรง มีการป่วยตายได้ง่ายและรวดเร็ว ปัจจุบัน ศูนย์เฉพาะกิจฯ แห่งนี้ ยังคงมีสุนัข  และแมวที่อยู่ในระหว่างการสังเกตอาการ และการเฝ้าระวังโรค รวมประมาณ 700 ตัว

ซึ่งคาดว่าในเดือนมิ.ย.ที่จะถึงนี้ จะมีสุนัขที่ครบกําหนดการกักกัน 6 เดือน และมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 120 ตัว ส่วนที่เหลือจะทยอยครบกําหนดการกักกันภายในเดือนต.ค. 2561 อย่างไรก็ตาม ได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์เฉพาะกิจฯ เพิ่มเติมอาหารที่เหมาะสม กับสัตว์ป่วย การทําความสะอาดคอกและรางอาหาร ระมัดระวังการจับบังคับสัตว์ให้เหมาะสม การสังเกตุอาการสัตว์ป่วยในระยะ เริ่มต้น การเพิ่มจํานวนสัตวแพทย์และเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรค สําหรับดูแลรักษาฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ รวมทั้งฝึกอบรมคนงานให้มี ความรู้ความเข้าใจในการจัดการทั่วไปมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุนัขและแมวใน รูปแบบโครงการประชารัฐร่วมใจ ป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้การดูแลสุนัขและแมวในศูนย์เฉพาะกิจฯ แห่งนี้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นต่อไป          

ที่มาของข้อมูล : เว็บไซต์เดลินิวส์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561  https://www.dailynews.co.th/politics/643894