S 8396768363611

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า และประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ครั้งที่ 12/2561 พร้อมด้วย น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผอ.อยส. ผู้แทน อยส. สตส. มกอช. กรมประมง กรมศุลกากร กรมวิทยาศาสตร์บริการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมประชุม

 

ในที่ประชุมได้พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนฯ จำนวน 33 คำขอ 12 บริษัท เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร