25610828 4

วันนี้ (วันที่ 28 ส.ค.2561 - เวลา 13.30 น.) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน กพร. นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ กพร. และคณะตรวจเยี่ยมการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ณ กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการ กรมปศุสัตว์ เพื่อศึกษา ถอดบทเรียน และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลการประเมิน มีความเห็นว่า "กรมปศุสัตว์" ได้รับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการปฏิบัติราชการที่โดดเด่น สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนัก กอง และข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กทม. อ่านรายละเอียด