pic01

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม และคณะอนุกรรมการ พร้อมด้วยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์ สุวิชัย โรจนเสถียร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ (โคนม) นายอดุลย์ วังตาล นายกสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลส์ไตน์ฟรีเชียน และผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ ได้แก่ สำนักกฎหมาย และสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

เนื่องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีหนังสือแนะนำรัฐบาลในระบบป้องกันการทุจริตโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อให้มีความเข้มงวดในการทำงาน ลดความเสียหาย ลดปัญหาข้อร้องเรียนจากการทุจริตต่างๆ ให้เด็กได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ มีความโปร่งใสเป็นธรรม และมีระบบบริหารจัดการการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้มีข้อเสนอแนะให้พิจารณาทบทวนปรับปรุงหน้าที่และองค์ประกอบของมิลค์บอร์ด โดยให้ปรับเปลี่ยนฝ่ายเลขานุการจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการบริหารจัดการนมโรงเรียน และให้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของมิลค์บอร์ด ซึ่งจากการพิจารณา มีมติที่ประชุม ดังนี้

 1. ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ในมาตรา 4 และ 10 ของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน มีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นเลขานุการ องค์ประกอบจากภาครัฐ 13 ราย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 13 ราย (ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา 3 ราย ผู้แทนเกษตรกร 5 ราย และผู้แทนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมหรืออุตสาหกรรมนม 5 ราย)
 2. คณะอนุกรรมการมีการปรับเป็น 5 คณะ ดังนี้
  • 2.1 คณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ โดยองค์ประกอบ 17 ราย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธาน ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเลขานุการ
  • 2.2 คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรโควต้าและอัตราภาษีนำเข้านมผงขาดมันเนย นมดิบ และนมพร้อมดื่ม เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบแต่อำนาจหน้าที่คงเดิม มีองค์ประกอบ 22 ราย อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์เป็นเลขานุการ
  • 2.3 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและเพิ่มอำนาจหน้าที่ มีองค์ประกอบ 21 ราย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ผู้อำนวยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์เป็นเลขานุการ
  • 2.4 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและเพิ่มอำนาจหน้าที่ มีองค์ประกอบ 17 ราย อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน ผู้แทนกรมปศุสัตว์เป็นเลขานุการ
  • 2.5 คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอราคาน้ำนมโคและผลิตภัณฑ์นม องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คงเดิม มีองค์ประกอบ 17 ราย เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธาน ผู้แทนส่วนสารสนเทศการผลิตปศุสัตว์และประมง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นเลขานุการ

ทังนี้จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอแนวทางการปฎิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมทั้งระบบ เพื่อพิจารณาต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์