S 30523412

5 พฤศจิกายน 2561 13.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดา ณ ห้องประชุมศูนย์รวมนม ชั้น 2 สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์