25611112 1

12 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ เพื่อกำหนดมาตรการ/แผนงาน รองรับการเปิดเสรีทางการค้าโคเนื้อ ปี 2564 ณ ห้องประชุม1 ตึก อำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม