25611126 1

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเสวนาเครือข่ายการเลี้ยงหมูหลุม หรืองานรวมพลคนเลี้ยงหมูหลุม ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนการเลี้ยงหมูหลุมของประเทศไทย” และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเลี้ยงหมูหลุม ทางเลือกอาชีพหนึ่งของเกษตรกรไทย” ซึ่งกรมปศุสัตว์ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุม ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีคุณสุพจน์ สิงห์โตศรี เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ด้านอาชีพเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2558 เป็นผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุม กำหนดจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับพบปะเกษตรกร และเครือข่ายการเลี้ยงหมูหลุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมแนวทางแก้ไข ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการตลาด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับอาชีพการเลี้ยงหมูหลุมให้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้น ณ ศูนย์สร้างสุขเกษตรชนบทตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อ่านรายละเอียด