S 23126040

วันศุกร์ที่ 4 ม.ค.62 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนหน่วย HHU ซึ่งประกอบด้วย นายสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล จากส่วนกลาง และภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) จำนวน 25 ทีม รวมประมาณ 100 นาย พร้อมอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ยา ลงพื้นที่ที่กำลังประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) โดยด่วน โดยเข้าไปเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยรุนแรงในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา โดยจัดทำคอกพักสัตว์ อพยพเคลื่อนย้ายสัตว์จากพื้นที่อุทกภัย รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์ โดยมี รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ทั้งสองท่าน ได้แก่ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ผอ.กองสารวัตรและกักกัน นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม และผู้บริหาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ พญาไท กทม.

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์ ข่าวปศุสัตว์