S 13042069

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคแคมพิโลแบกเตอร์ในสัตว์ปีก ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนกรมปศุสัตว์ (สสช. สพส. ศวพ. สนง.ปศข. สนง.ปศจ.) มหาวิทยาลัย สมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทย สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก และสัตวแพทยสภา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

การสัมนาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาแก้ไขร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร และร่างแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร ให้อยู่ในแนวทางที่เหมาะสมและนำไปใช้ปฏิบัติได้

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์