25620328 3

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานประชุมเตรียมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกระดับเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ของประเทศไทย พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 2, 3, 4 และ 5 ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผู้แทนจากปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์ ผู้แทนจากกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เน้นให้ทำงานอย่างเข้มงวด สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งในการปฎิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับโรค ASF ที่จะมีการสัมมนาร่วมกับผู้แทนจากประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนามในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือระดับภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพต่อไป ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย อ่านรายละเอียด