25620329 1

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณครั้งที่ 3/2562 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ดังนี้ อ่านรายละเอียด