25620502 1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. เนื่องในโอกาสกรมปศุสัตว์ครบรอบ 77 ปี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งจัดพร้อมกันทั้งส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของกรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาด และเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562 (Livestock Expo 2019) ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังและรณรงณ์ให้บุคลากรทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการรักษาความสะอาด เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสาธารณชนด้วย ณ ลานหน้าตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด