25620508 3

วันที่ 3 พ.ค.2562 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ครั้งที่ 3 พร้อมด้วยนายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ /นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์/ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาส่วนท้องถิ่น /ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์/ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/ปศุสัตว์จังหวัด/ผอ.สทป./ผู้แทนสกม./ผู้แทนสพส.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ อ่านรายละเอียด