S 19972539

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา "ยกระดับมาตรการสกัดกั้น ควบคุม ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) โดยมีน.สพ.บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสุกุล ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยปศุสัตว์เขต1/ผอ.สทป./ผอ.สตส./ผอ.อยส./ผอ.สพพ.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

การจัดประชุมสัมมนา "ยกระดับมาตรการสกัดกั้น ควบคุม ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ถูกต้อง และมอบนโยบายการปฎิบัติงานการลาดตะเวนเข้มงวดตรวจค้นจับกุม การลักลอบนำเข้าสัตว์ -ซากสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ รวมถึงมาตรการสกัดกั้นโรค ASF ไม่ให้หลุดรอดเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย ให้กับหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศและเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน

สำหรับแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคมี 3 ระยะคือ ก่อนเผชิญเหตุการระบาด ขณะเผชิญเหตุการระบาด และหลังเผชิญเหตุการณ์ระบาด โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ 8 มาตรการ คือ การบริหารจัดการและขับเคลื่อนมาตรการ การป้องกันโรคเข้าประเทศเชิงบูรณาการ การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคเข้าฟาร์ม การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังโรค การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ การพัฒนาการควบคุมโรค การเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารความเสี่ยง และการจัดการฟื้นฟูเกษตรกร

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง กรอบในการดำเนินงาน และการสนับสนุนในการดำเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ เช่น ด้านการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรค ด่านกักกันสัตว์ การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ และทางห้องปฏิบัติการ เพื่อจะได้นำแนวทางมาทำการซักซ้อมแผนปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ร่วมกันระหว่างประเทศต่อไป

ณ โรงแรมทินีดี โฮเต็ลแอท บางกอก กอล์ฟ คลับ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์