S 24469507

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือการส่งออกไข่ไก่เพื่อการบริโภค พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. เจ้าหน้าที่ กสก กสส สกม ผู้แทนสมาคมผู้นำเข้าและส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ และสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์