25620611 2

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานพิธีเปิดและเข้าฟังการโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที่ 9 พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง บุคลากรสังกัดกรมปศุสัตว์ บุคลากรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จำนวน 2 รอบ รอบละ 800 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,600 คน โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 2/61 รุ่น "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" เกี่ยวกับการบรรยาย ขยายผล และจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา อ่านรายละเอียด