25620614 1

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนตลาดนำการผลิตสินค้าปศุสัตว์และประกันภัยรายชนิดสัตว์โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) พร้อมด้วย นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. และคณะผู้บริหาร ธ.ก.ส ผู้แทนจากสำนัก/กองที่รับผิดชอบแต่ละรายชนิดสัตว์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความต้องการจากเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในแต่ละรายชนิดสัตว์และคณะผู้บริหารธ.ก.ส. สำหรับเป็นข้อมูลในการทำประกันภัยรายชนิดสัตว์ในโคนม โคเนื้อ สัตว์ปีกและสุกร เพื่อหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือต่อไป ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด