25620614 2

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี วิถี 4.0 เพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน” ประจำปี 2562 เพื่อรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางการปฏิบัติงานและปรับความเข้าใจกันให้เป็นทิศทางเดียวกัน ให้ได้ข้อสรุปเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปศุสัตว์ของประเทศต่อไป พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562 และมอบนโยบายการขับเคลื่อนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ อ่านรายละเอียด