25620625 1

วันที่ 24 มิ.ย. 62 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม พร้อมให้การต้อนรับทีมคณะศึกษาวิจัย MOLI จากกระทรวงเกษตร การปศุสัตว์ และชลประทานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีผู้แทน ผอ.กอง/สำนัก สพส. สคบ. สตส. กสส. กรป. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ ทีมศึกษาวิจัย MOLI มีความประสงค์ที่จะศึกษาตัวอย่างห่วงโซ่คุณค่าของปศุสัตว์ที่มีความก้าวหน้าในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเปรียบเทียบกับของสาธารณรัฐเมียนมาร์ โดยเห็นว่าในประเทศไทยห่วงโซ่คุณค่าของปศุสัตว์มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าในขั้นสูง อ่านรายละเอียด