25620701 1

วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย. 62 เวลา 09.00น. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วย นายทองทวี ดีมะการ ที่ปรึกษาโครงการ ธคก. นายสุเวทย์ บูรณะจำปาทอง ที่ปรึกษาโครงการ ธคก. นายธีรวิทย์ ขาวบุปผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมครั้งนี้ ท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานงาน/โครงการที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ในเชิงบวกของงานพระราชดำริและงานขยายผลโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด