25620722 2

นายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Dr. Maria Eduarda de Serra Machado พร้อมคณะผู้แทนสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ในโอกาสเข้าหารือและเยี่ยมชมการส่งเสริมโคเนื้อและโคนมของไทย โดยคณะผู้แทน Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply of Brazil: MAPA และthe Brazilian Zebu Breeder Association (ABCZ) ซึ่งเป็นหน่วยงานเกี่ยวข้อง กับการปรับปรุงพันธุ์โคของประเทศบราซิล เดินทางมาศึกษาดูงานโคเนื้อและโคนมของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการสุขภาพสัตว์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์โค การจัดการแปลงหญ้า และการจัดการ ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล อ่านรายละเอียด