25620722 3

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกัน โดยมี นางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจงสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ และ น.ส.วันทนา ยรรยงยศ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส เป็นผู้ชี้แจงเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกันของหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกันจำนวน 11 หน่วยงานเข้าร่วมฟังการชี้แจงและตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด