S 2031854

31 ก.ค.62 เวลา15.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยน.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต3 น.สพ.ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นในครั้งนี้

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูหลุมแบบครบวงจรบ้านกะทมโดยนางสาวพิมพ์จันทร์ ประทุมทอง เป็นประธานกลุ่ม กิจกรรมภายในกลุ่มมีการเลี้ยงสุกรแบบหมูหลุม ถือเป็นแหล่งต้นแบบในการเลี้ยงหมูตามแนวทางเกษตรชีวภาพอย่างครบวงจรมีการเลี้ยงแม่พันธุ์ผลิตลูกสุกร,สุกรรุ่น,สุกรขุน, โดยกลุ่มได้ตระหนักในปัญหาความยากจนและการเป็นหนี้สินของครัวเรือน โดยสมาชิกในกลุ่มหาวิธีในการหารายได้โดยไม่ต้องออกไปทำงานไกลบ้านจึงชักชวนเกษตรกรที่สนใจในการเลี้ยงหมูไปอบรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ หลังจากอบรมแล้วได้มารวมกลุ่มกันเลี้ยงหมูหลุมซึ่งมีสมาชิกครั้งแรก6รายโดยปรับเปลี่ยนการเลี้ยงหมูแบบหลังบ้านมาเป็นการเลี้ยงหมูหลุม

ปี 2558 มีเกษตรกรร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม จำนวน 47ราย มีโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างชัดเจนมีสวัสดิการกลุ่มและมีการประชุมสมาชิกทุกเดือนมีการวางแผนการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถด้านปศุสัตว์ในการจัดการผลิตปศุสัตว์ในลักษณะพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน คือการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนชุมชน และขยายสู่ภายนอกชุมชน มีการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานของกลุ่มเกิดจากการร่วมมือความสามัคคีของคนในกลุ่ม การบริหารงานของคณะกรมการที่เป็นธรรมและโปรง่วงสการมีผู้นำที่มีความข้มแข็งและได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนทั้นความรู้ทางวิชาการ การวางแผน การผลิต การแปรูปกาตลาดและการแก้ปัญหาต่างๆอย่างเอาใจใส่จากคณะเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจนเกิดผลสำเร็จ

ทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าควรส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงหมูหลุม เพราะเป็นอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกรที่สามารถสร้างแหล่งโปรตีนภายในครัวเรือนและสามารถจำหน่ายได้โดยทางกรมปศุสัตว์จะดำเนินการในการรับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์และนอกจากนี้ยังแนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมให้มีการเลียงไก่,เลี้ยงแพะ เนื่องจากยังเป็นสินค้าปศุสัตว์ที่เป็นความตเองการของตลาดและการเลี้ยงปศุสัตว์ยังตอบโจทย์กับเกษตรกรในพื้นที่เนื่องจากการจังหวัดสุรินทร์ประสบปัญหาความแห้งแล้งการเลี้ยงปศุสัตว์จึงเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทดแทนการปลูกพืชหรือการทำนา นอกจากนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหญ้าอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรเพื่อใช้ในการบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในครั้งนี้

สุดท้ายนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ขอขอบคุณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูหลุมครบวงจรบ้านกะทมที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีในฐานะอธิบดีกรมปศุสัตว์ผมจะทำให้เกษตรกรที่มีความสนใจประกอบอาชีพในการเลี้ยงสัตว์ทำให้เกษตรกรมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถสร้างรายได้จากการเลี้ยงสัตว์และมีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

ลงพื้นที่ ณ อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์

S__2031849.jpg S__2031851.jpg S__2031852.jpg

S__2031853.jpg S__2031854.jpg S__2031855.jpg

S__2031856.jpg S__2031857.jpg S__2031858.jpg

S__2031859.jpg S__2031860.jpg S__2031861.jpg

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์