25620802 6

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการปศุสัตว์ระดับกลางรุ่นที่ 5 (นบก.กปศ. รุ่นที่ 5) โดยมี น.สพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้กล่าวรายงาน มีกลุ่มข้าราชการเป้าหมายที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 120 ราย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร การปศุสัตว์ระดับกลาง รุ่นที่ 5 มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นให้นักบริหารการปศุสัตว์ระดับกลางมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่ จะสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และบริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยได้ทีมวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม ดำเนินการฝึกอบรมระหว่าง วันที่ 30 ก.ค. ถึงวันที่ 4 ก.ย. 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด