1pic01 1

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 14.00น. น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกล่าวแสดงความยินดีในงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ โดยมีนายวิชัย ตั้งคำเจริญ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดและสพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาแปรรูปและจำหน่ายเนื้อสัตว์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ อันประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้าและเปิดตลาดให้กว้างขวาง รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาขยายช่องทางการตลาดจนถึงขั้นส่งออก ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการได้อีกทางหนึ่ง สำหรับสินค้าของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ที่จัดแสดงมีจำนวน 23 ราย เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วไป โดยจะจัดแสดงสินค้า ณ บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักรกรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 17-22 กันยายน 2562 ระยะเวลาการจัดงาน 6 วัน สินค้าที่นำมาแสดงและจำหน่าย ได้แก่ เนื้อโคขุนแปรรูปและชิ้นส่วนแช่แข็ง นมโคและผลิตภัณฑ์แปรรูป หม่ำ ไส้กรอก เนื้อแดดเดียว ไส้อั่วอีสาน แหนม กุนเชียง น้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เนื้อแพะและผลิตภัณฑ์แปรรูป สบู่นมแพะ ครีมนมแพะ ไก่กะเต็ด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหนังและเขาสัตว์และผลิตภัณฑ์ OTOP อื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องประดับ เป็นต้น

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์