S 5570574

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย ผู้แทน สคบ สกม ร่วมหารือแนวทางการจัดทำร่าง ประกาศกระทรวงฯ คอกเพาะพันธุ์สุนัข โดยจะมีการเชิญผู้เขี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดทำร่างฯ ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1/1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์