25621220 2

นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการติดตามและขับเคลื่อนงานตามนโยบายเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่และระดับภาคกรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าประชุม จำนวน 127 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขต 1-9 , หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ทั้ง 77 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียด