25630101 1

วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 7.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ โดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายพงษพันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม พร้อมคณะฯ เข้าร่วมพิธีฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

 

รัฐบาล โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กําหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนในชาติ สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัด ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา พาครอบครัวเข้าวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ให้ประเทศไทย ประชาชน ครอบครัว พร้อมทั้งตนเองให้มีความสุขตลอดปีใหม่ ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนลด ละ เลิกอบายมุข ในเทศกาลปีใหม่  อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก. ,กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)