25630106 2

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานจัดงานวันแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญ ผอ.สำนัก/กอง ผู้แทนจากศูนย์การเรียนรู้ฯ ไร่เขาบัวทอง ประธานเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะ แห่งประเทศไทย ปศุสัตว์เขต1 ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมี นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นผู้นำเสนอวาระการประชุม และประเด็นวาระที่สำคัญ ดังนี้

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานแพะแห่งชาติครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2563

2.รายงานความก้าวหน้าาของการจัดเตรียมงานวันแห่งแแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 ของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะ

ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม