25630108 2

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความเห็นการจัดสวัสดิภาพช้างในสถานที่เลี้ยงช้าง (ปางช้าง) ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อนช้าง มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย มูลนิธิช้างและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า สมาคมสหพันธ์ช้างไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ อ่านรายละเอียด