25630108 3

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต่อเนื่องจากวันที่ 7 มค.) พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กรมปศุสัตว์มีแนวทางการจัดทำคำของบประมาณปี 2564 ภายในวงเงินเสนอขอ 9,000 ล้านบาท ดังนี้ อ่านรายละเอียด