25630114 1

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดี 2 ท่าน คือ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นายชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และนายนรภัทร อ่อนคลาย หัวหน้ากลุ่มโครงการพิเศษและป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รับมอบหนังสือร้องเรียนจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม ณ ซุ้มเรือนแก้ว ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด