25630114 2

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย น.สพ.ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 น.สพ.ชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผอ.สำนักกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ นายสาธิต สุทธิเสริม นิติกรชำนาญการพิเศษ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดสระบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากโรคปากและเท้าเปื่อย ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

และในวันเดียวกันนี้ เวลา 10.30 น.ได้เดินทางไปรับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดสระบุรี อีกครั้งโดยมี นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.) เป็นผู้รับเรื่อง ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด