25630115 1

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดงานโคเนื้อ ครั้งที่ 18 และกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีนายกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ เป็นผู้นำเสนอวาระการประชุม พร้อมด้วย ผอ.สำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด