1pic06e

วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้นายธวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าชุมชน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ฯ และชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่ คณะบดีคณะสัตวแพทยศาตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการการจัดงาน ฯ ให้การต้อนรับ ในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพงศ์พัฒน์ ขัตติพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายพรพิรุณ ชินสอน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ฯ และกล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ณ ห้องพลอยไพลิน กรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่