25630120 3

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกของไทยเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 โดยมีนายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น นางฉันทนี บูรณะไทย ผู้เชี่ยวชาญ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายวีรชัย สุดดี หัวหน้ากลุ่มควบคุม ป้องกันโรคสัตว์ปีก สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และเจ้าหน้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวม 65 คน อ่านรายละเอียด