25630128 4

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช  สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563  โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขตทั้ง 9 เขต  และสำนัก/กอง เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบแนวปฏิบัติการลด คัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ยังร่วมกันพิจารณากิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอย  การสำรวจ ประเมินและจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูหิ้วและแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวของหน่วยงาน  อีกทั้งการรายงานผลประจำเดือน  ประเด็นการประเมินรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ อ่านรายละเอี่ยด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม