25630207 2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีปิดสรุปการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกของประเทศไทยจากคณะเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป ด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Mission) พร้อมด้วย Mr. Polyvios Neocleous และ Dr. Laszlo TOTH คณะทีมตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียด