638770

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)ปี 2563 โดยมี นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซางกล่าวต้อนรับ นางจำเนียร แสนลาชา เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 นายอนุชา ศานติวิจัย ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ร่วมงานในครั้งนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)เป็นการดำเนินการ โดยเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ฯ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งใช้เป็นจุดที่เช่ือมโยงกับ หน่วยงานของรัฐ และเป็นท่ีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรในชุมชน ศพก. ในปัจจุบันถือเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนทางการเกษตรในระดับอาเภอที่สอดคล้องกับชนิดของ สินค้าหลักของอำเภอ อำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ทั่วประเทศซึ่งถือเป็น

 

  • ศูนย์กลางการบริการและแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานต่างๆ กับเกษตรกรในชุมชน
  • ใช้สถานที่ของเกษตรกรต้นแบบเป็นที่ตั้งศูนย์ฯ
  • มีเครือข่ายสนับสนุนด้านวิชาการและการบริการเฉพาะด้าน
  • เป็นสถานที่บูรณาการการทำงานของหน่วยงาน ต่าง ๆ ในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นท่ี

เกษตรกรในชุมชนสามารถเข้ารับการเรียนรู้ได้ตามหลักสูตรและแผนที่กำหนด สาหรับวิธีการเรียนรู้ เน้นหลักการ เรียนรู้จากของจริงในฐานเรียนรู้ต่างๆ และลงมือปฏิบัติจริงร่วมกันในแปลงเรียนรู้ โดยนักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวในที่สุด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขยายตำบลน้ำดิบ และกลุ่มเกษตรกรลำไยแปลงใหญ่ตำบลน้ำดิบ จังหวัดลำพูน