25630217 1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)ปี 2563 โดยมี นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซางกล่าวต้อนรับ นางจำเนียร แสนลาชา เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 นายอนุชา ศานติวิจัย ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ร่วมงานในครั้งนี้ อ่านรายละเอียด