25630219 1

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายเศกสรรค์สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา ความต้องการ พร้อมมอบนโยบาย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช  วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่แพะลุ่มน้ำปากพนัง วิสาหกิจชุมชนโคขุนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลควนพัง ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ กลุ่มอนุรักษ์ ไก่ศรีวิชัย อำเภอจุฬาภรณ์ และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา จ.สงขลา อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม  (ภาพ ธงชัย สาลี)