25630220 4

วันพฤหัส​บดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งควบคุม กำกับ ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม​ 2​ ตึกชัยอัศว​รักษ์​ อ่านรายละเอียด