25630221 3

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมระดับชาติว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 2 (The 2nd National Forum on AMR) โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการ-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เข้าร่วมพิธี  ณ  โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพฯ  ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ที่ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบถึงนโยบายและความก้าวหน้าของการดำเนินงานระยะครึ่งแผนของ แผนยุทธศาสตร์ชาติ มีการจัดเวทีเสวนาและการอภิปรายโดยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเชื้อดื้อยา เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันกับนักวิชาการที่เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 250 ท่าน จากภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ อาทิเช่น WHO, FAO, OIE, USAID และ UNEP อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม