25630221 5

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบนโยบายการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (โครงการ ธคก.) ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน งานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ สู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน ณ โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง อ.เมือง จ.นครพนม พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลงานโครงการ ธคก. ดีเด่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ ธคก. ดีเด่น ระดับเขตและระดับจังหวัด จากนั้น นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้เดินทางไปศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครพนม เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายในการดำเนินงาน และนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม