25630220 5

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน งานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ สู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน โดยมี นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ จากนั้นนายมานพ โชคดี นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม โดยมีปศุสัตว์เขต 4 ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ปศุสัตว์อำเภอ ผอ.ศูนย์/สถานี เจ้าหน้าที่สังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครพนม และเกษตรกร เข้าร่วมในพิธี จากนั้นประธานในพิธีได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลการปฏิบัติงาน โครงการ ธคก. รายละเอียด ดังนี้

1.ผลการดำเนินวานกลุ่มเกษตรกรโครงการ ธคก. จ.นครพนม

2.ผลการดำเนินงานจากกลุ่มเกษตรกรโครงการ ธคก. อ.วังยาง จ.นครพนม ได้แก่ "คนรวมตัว วัวรวมคอก" "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการตลาดโค-กระบือครบวงจร" และ"ฟาร์มกระบือทันสมัย"

4. ผลการดำเนินงานจากกลุ่มเกษตรกรโครงการ ธคก. อ.นาหว้า จ.นครพนม ได้แก่ "งัวน้อย ก้อยแซบ : เขียงสะอาด การตลาดนำการผลิต" "ผลิตภัณฑ์จากผ้ามูลมงคล" "คนรวมตัว ควายรวมคอก (ไปเช้า เย็นกลับ)"

3.กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับรางวัล กลุ่มเกษตรกร ธคก.ดีเด่น ระดับอำเภอ

กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษได้จัดประชุมสัมมนา ฯ ขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ธ.ค.ก. และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมจำนวน 108 คน โดยมีกำหนดการจัดประชุมสัมมนา ฯ ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง อ.เมือง จ.นครพนม อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม