S 20480004
รอธ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ และ รอธ.ชัยวัฒน์ โยธคล ร่วมหารือกับ ผอ.สพส. ผอ.สคบ. ผอ.กรป. ผชช. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป Animal Health Mission และ Food Safety Mission เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมม้ากัณฑกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์