25630304 2

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต​ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้
1. ผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการปศุสัตว์
2.แนวทางการจัดทำรายงานการแก้ไขปัญหาการปศุสัตว์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหนังสัตว์ เนื้อสัตว์ อาหารสัตว์ และโรคระบาดสัตว์
ณ ห้องประชุมลีลาวดี 3 ชั้น 5 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด