25630306 1

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต​ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดชสมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญ เร่งด่วน และการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 2563 (สำนักพัฒนาอาหารสัตว์) พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมด้วย นายจีระศักดิ์ พูลศิริกุล ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง(กิตติมศักดิ์) นายปรีดา กลิ่นเทศ ที่ปรึกษาอิสระด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยมีนายอิทธิพล เผ่าไพศาลผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์ทั่วประเทศ ผู้แทนจากกองคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ชั้น 2 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี อ่านรายละเอียด