25630312 5

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต​ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่จำนวน 68 คน (ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน(ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้)) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เป็นข้าราชการที่ดี พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด