25630318 1

กรมปศุสัตว์เปิดตัวเนื้อโคขุนคุณภาพตู้คอนเทนเนอร์แรกส่งออกไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ถือเป็นการยืนยันมาตรฐานการผลิตเนื้อโคไทยตลอดห่วงโซ่ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ ให้มีอาชีพที่มั่งคง มีรายได้ สามารถแข่งขันกับการเปิดการค้าเสรี (FTA) ได้ อ่านรายละเอียด